e-Defter; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren elektronik ortamda düzenlenmiş halidir.

e-Defter Nedir ?

e-Defter; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerin elektronik bir dosya halinde oluşturulması, bastırmaya gerek kalmadan kaydedilmesi, her türlü bilgi, bütünlük ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ile gerekli hallerde birer ispat aracı olarak kullanılabilmesini mümkün kılan bir e-Dönüşüm uygulamasıdır.

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ile büyük defterlerin (Defter-i Kebir) dijital ortam üzerinde oluşturulduğu halidir. Bu şekilde oluşturulan defterlerde maliyeye berat verilmesi işlemi elektronik imza veya mali mühür ile gerçekleşir. Tutulan kayıtlar xml formatı ile hazırlanır. e-Dönüşüm uygulamasıyla hazırlanan defterler ile daha düzenli ve hız odaklı bir denetim gerçekleştirmek amaçlanır.

Kimler e-Defter Kullanmak Zorundadır ?

 • 2021 cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar
 • 2020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan e-ticaret firmaları
 • 2020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan gayrimenkul veya motorlu araç alım/satım yapan firmalar
 • Tüm oteller (ciro şartsız)
 • Döviz büroları

Başkanlık sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

e-Defter’e İsteğe Bağlı Geçişler

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. Başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.

e-Defter’in Avantajları

Elektronik defter uygulamasının kâğıt deftere göre birtakım avantajları bulunur. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • Elektronik defter uygulaması sayesinde mevcut dosyalarınız dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanabilir.
 • Kâğıt bastırma ya da notere onaylatma işlemlerine ihtiyacınız kalmaz.
 • e-Defter sayesinde kâğıt, mürekkep gibi ihtiyaçlar ortadan kalkar.
 • Çevreye duyarlı, atıksız bir kullanım elde edilir.
 • Defterde olduğu gibi fiziki arşive duyulan ihtiyaç ortadan kalkar.
 • Defter için yazıcıdan gerekli çıktıların alınması ihtiyacı ortadan kalkar.
 • e-Defter işlemlerini gerçekleştirirken zamandan ve mekândan bağımsız olarak aksiyon alınabilir.